Evaluering

Evaluering

 

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

Vi har 3 forskellige planlægningsperioder i løbet af et år:

 1. 3x årlige temaer

2. Sommerferie aktiviteter

3. Julerier i december

Vi har gennem de sidste 6 år valgt at arbejde med de 6 lærerplans temaer over en 2 årig periode.

Vi har 3 temaer hvert år som der arbejdes med i en periode af 3 måneder. Stuerne planlægger på skift temaerne for hele huset, som f.eks. kan være eventyr/fortællinger under temaet kommunikation og sprog.

Stuerne planlægger selv forløbene/aktiviteterne med udgangspunkt i opdelte grupper. Arbejdet med det enkelte læreplanstema tager udgangspunkt i et fælles afsæt, hvor der er udvalgt et tema og nogle mulige aktiviteter. Den enkelte stue kan derefter selv tilrettelægge og tilpasse aktiviteterne inden for det fælles temas rammer set i forhold til  børnegruppens alder og muligheder.

Dette gør, at der hele tiden vil være mulighed for at arbejde på nye og lærerige måder, hvor stuerne kan blive inspireret af hinandens ideer og måde at arbejde på. Det fordrer et miljø, hvor det pædagogiske personale bliver inspireret til at evaluere på kryds og tværs i huset. Desuden tilgodeser det de enkelte børns behov på de forskellige stuer, at der er plads til differentieret udfoldelse indenfor de fælles temaer.

 

 Vi evaluerer temaet løbende på stuemøder, hvor vi stiller spørgsmålstegn til egen praksis. Har vi nået det opstillede mål for temaet? Er der arbejdsmetoder som virker / ikke virker? Har der været brugbar læring for børnene?

Stuernes evaluering bringes med til husets lærerplansgruppe som mødes efter hvert temaforløb, hvor vi overordnet ser på evalueringerne og finder brugbar refleksion.

 

Når hvert læreplanstema forberedes, så er det beskrevet på en måde, hvorpå der bagefter kan reflekteres ud fra de opstillede mål med det enkelte tema.

  Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Her kan I kort beskrive jeres arbejde med at etablere en evalueringskultur som en del af det daglige pæda­gogiske arbejde. I kan fx beskrive, hvordan I arbejder systematisk med evaluering, om I arbejder med særlige metoder, om I arbejder eksperimenterende eller undersøgende med et særligt fokus, samt hvordan, hvor ofte og i hvilke fora I drøfter og reflekterer over jeres pædagogiske praksis mv.

Vi har en Lærerplansgruppe bestående af en medarbejder fra hver stue. Gruppen mødes 3 gange om året. Stuerne planlægger overordnet på skift et lærerplanstema. Stuerne kan indenfor disse rammer selv planlægge temaet efter børnenes individuelle modenhed og parathed. Ligesom de kan se og justere på læringsmiljøerne undervejs i arbejdet med temaet.  Alle stuer indsamler læringsdokumentation for perioden, dette gøres på de stuemøderne. (Vi arbejder pt på at lave vores egne evaluerings spørgsmål). I lærerplansgruppen  evalueres hvert tema og bringer interessante erfaringer/problematikker og udfordringer til diskussion på personalemøder.

 

Der er daglig eller ugentlig dokumentation på læringsmiljøerne. Nogle stuer skriver om dagligdagen og/eller nogle tager billeder, som synliggøres på Aula og Forældrenes FB-side.

Vi laver en samlet dokumentation der er overskuelig og let læselig for alle brugere/forældre. Dette er med til at synliggøre det pædagogiske arbejde overfor forældrene. Når en aktivitet med børnene er afsluttet, så beskrives hvilke overvejelser der lå bag aktiviteter, hvordan det gik, hvad børnene fik ud af det og hvad der kunne have været anderledes.

Et eksempel kunne være, da vi på den ene stue lavede et ormebo. Formålet var, at børnene kunne få et dybere kendskab til, hvad og hvor vigtig  en orm er, hvordan lever den og hvad spiser den og hvordan passer vi på den i naturen. Nogle børn syntes det var spændende og deltog i at lave ormeboet og var nysgerrig på, hvordan det udviklede sig over den næste tid. Andre børn interesserede sig slet ikke for det, og interessen faldt generelt hurtigt for det.

Der ligger vigtige overvejelser i, hvordan man kunne have inddraget flere børn i det, hvordan man havde fastholdt interessen mm. Hvordan var aktiviteten stillet op ud fra et børneperspektiv kontra voksenperspektivet og kunne forældrene have været inddraget i det. Udvælgelse af aktiviteter til refleksion, som tydeliggøres overfor forældrene, synliggør de pædagogiske processer og overvejelser.

 

 

 

Måder vi evaluerer  arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?

Vi evaluerer vores læreplan hvert andet år i lige år. Det gør vi ved at sammenholde de løbende tema evalueringer, personalets observationer målrettet vores pædagogiske grundlag.

 Læreplansgruppen sammenholder de samlede evalueringer og revidere løbende arbejdet med læreplanstemaerne og den måde de evalueres på.

 Lærerplanstemaerne og arbejdet med disse drøftes på  forældrebestyrelsesmøder.

 Vi ser på, hvordan vi løbende kan forbedre arbejdet med læreplanstemaerne . Der kan være dele, vi er rigtig gode til og andre dele, som skal synliggøres, i den måde vi arbejder på.

De områder vi kan blive bedre til eller arbejde med på en anden måde , vil der være ekstra fokus på i det fremadrettede arbejde med planlægningen af de enkelte læreplanstemaer.

Disse områder vil både blive taget op i læreplansgruppen, samt til et personalemøde. På den måde sikre vi, at hele huset bliver inddraget i den evaluering der er lavet og arbejder frem mod et fælles mål.